twitter button

Juridiskie pakalpojumi

  • Komercsabiedrību (SIA, akciju sabiedrību, pilnsabiedrību un komandītsabiedrību) dibināšana
  • Dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā (valdes, padomes maiņa, pamatkapitāla palielināšana/ samazināšana, prokūras izdošana)
  • Dalībnieku/akcionāru līgumu sagatavošana
  • Ikdienas darbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana:
    • Pirkuma līgumi
    • Darba līgumi
    • Darba koplīgumi
    • Aizdevuma līgumi
    • Hipotēkas līgumi
    • Komercķīlas līgumi
    • Izplatīšanas un piegādes līgumi
    • Franšīzes līgumi
    • Licencēšanas līgumi
    • Uzglabāšanas līgumi
    • Starpniecības līgumi
    • Ārpakalpojumu līgumi utt.
  • Pārstāvība jautājumos saistībā ar valsts, pašvaldību un citu administratīvo iestāžu darbību
  • Komercsabiedrību darbībā nepieciešamo atļauju un licenču saņemšana
  • Konsultācijas darba tiesību jautājumos
  • Konsultācijas darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas jautājumos
  • Konsultācijas negodīgas komercprakses jautājumos
  • Komercsabiedrību likvidācija
  • Komercsabiedrību kapitāla daļu/akciju pārdošanas darījumu sagatavošana (ieskaitot pilnas juridiskās un finanšu juridiskās izpētes (due diligence) izpildi, puses pārstāvību sarunās, dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā)
  • Komercsabiedrību kapitāla daļu/akciju opciju līgumu izstrāde
  • Komercsabiedrību dalībnieku/akcionāru līgumu sagatavošana
  • Komercsabiedrību reorganizācijas un apvienošanās dokumentu sagatavošana un reorganizācijas un apvienošanās reģistrācija
  • Komercsabiedrību pārrobežu apvienošanās darījumu dokumentu sagatavošana
  • Aizdevuma līgumu sagatavošana
  • Sindicēto aizdevumu līgumu un ar to saistīto dokumentu sagatavošana
  • Aizdevuma nodrošinājuma dokumentu sagatavošana – komercķīlas, hipotēkas, galvojuma līgumu sagatavošana
  • Vērtspapīru un citu finanšu instrumentu emisijas dokumentu izstrāde
  • Aizdevumu restrukturizācijas pasākumu izpildes dokumentu sagatavošana
  • Cesijas līgumu sagatavošana
  • Vekseļa darījumu sagatavošana
  • Klientu konsultācijas projektu finansēšanas un strukturēto finanšu pakalpojumu, tsk ISDA Master Agreements, jautājumos
  • Dokumentu sagatavošana kredītiestādes dibināšanai un klientu pārstāvība Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK)
  • Pārrobežu darījumu pakalpojumi
  • Komercsabiedrību apvienošanās dokumentu izstrāde
  • Apvienošanās ziņojuma sagatavošana
  • Pārstāvība Konkurences padomē
  • Atļautu horizontālo un vertikālo vienošanās dokumentu sagatavošana
  • Pārstāvība karteļu, aizliegto vienošanos un citu konkurences jautājumu izmeklēšanas lietās
  • Pārstāvība strīdos par negodīgu konkurenci, kas risināmi tiesā
  • Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēšana
  • Konsultācijas dominējošā stāvokļa jautājumos
  • Konsultācijas negodīgas konkurences un konkurences tiesību ierobežojumu jautājumos
  • Pārstāvība strīdu risināšanā
  • Mediācijas un citi strīdu alternatīvas risināšanas pakalpojumi
  • Izlīgumu sagatavošana
  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās Latvijā un ārvalstīs
  • Pārstāvība administratīvajās lietās un civillietās
  • Pārstāvība krimināllietās, kur klients ir cietušais
  • Pārstāvība sadarbībā ar ārvalstu advokātu birojiem šķīrējtiesu procesos, kas norit saskaņā ar ICC, UNCITRAL, ICSID, SCC, LCIA, u.c. šķīrējtiesu noteikumiem
  • Pārstāvība starpvalstu investīciju aizsardzības līgumu ietvaros
  • Nekustamā īpašuma pirkuma/pārdevuma darījumu sagatavošana un izstrāde – juridiskās izpētes (due diligence) veikšana, iespējamo šķēršļu noskaidrošana
  • Darījuma izpēte saistībā ar esošo vai plānoto teritoriālo plānojumu, vides un citām prasībām
  • Nekustamā īpašuma attīstības projektu – rūpniecības projektu, komercprojektu, dzīvojamo projektu u.c. juridiskā apkalpošana
  • Būvniecības uzņēmumu juridiskā apkalpošana
  • Nekustamā īpašuma ideju, skiču un tehnisko projektu dokumentācijas juridiskā ekspertīze
  • Autoruzraudzības līgumu sagatavošana
  • Infrastruktūras projektu juridiskā apkalpošana
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, nomas un īres līgumu sagatavošana
  • Nekustamā īpašuma kopīpašnieku vienošanās sagatavošana
  • Servitūtu un citu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu izpēte
  • Līgumu ar arhitektiem sagatavošana
  • Pārstāvība strīdos ar pārvaldes institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem
  • Preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšana un tālākās uzturēšanas juridiskā apkalpošana
  • Licencēšanas līgumu sagatavošana
  • Pārstāvība Patentu valdē, Apelācijas padomē un tiesā
  • Autortiesību un blakustiesību līgumu izstrāde
  • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs (muitā, policijā) saistībā ar preču viltošanas gadījumiem
  • Intelektuāla īpašuma pirkšanas/pārdošanas darījumu sagatavošana
  • IT franšīzes līgumu izstrāde
  • Konsultācijas fizisko personu datu aizsardzības jautājumos
  • Reklāmas līgumu izstrāde
  • Publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu finansēšanas dokumentu sagatavošana
  • Koncesijas līgumu izstrāde
  • Infrastruktūras projektu dokumentu sagatavošana
  • pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs PPP konkursa procedūras ietvaros
  • Pārstāvība sarunās un PPP līgumu sagatavošanā ar institūcijām Latvijā un ārvalstīs, kas sniedz finansējumu
  • PPP dokumentācijas analīze atbilstoši Latvijas un Eiropas Kopienas regulējumam publiskā iepirkuma jomā, kā arī starptautiskajiem investīciju aizsardzības līgumiem
  • Klientu – pretendentu pārstāvība publiskā iepirkuma jautājumos
  • Sūdzību sagatavošana par publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumiem un pasūtītāja lēmumiem
  • Pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās
  • Pārstāvība administratīvajos procesos saistībā ar valsts, pašvaldību un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem
  • Pārstāvība strīdos ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru
  • Pārstāvība administratīvajos tiesvedības procesos
  • Iesniegumu un citu dokumentu sagatavošana administratīvajos strīdos
  • Pārstāvība sarunās par administratīvo līgumu noslēgšanu administratīvajos procesos
  • E-biznesa līgumu sagatavošana
  • Telekomunikāciju, mediju un tehnoloģiju ieviešanas līgumu sagatavošana
  • Pārstāvība strīdos ar valsts uzraugošajām iestādēm (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)
  • Elektroenerģijas pārdošanas un izplatīšanas līgumu sagatavošana
  • Konsultācijas CO2 emisiju kvotu un to tirdzniecības jautājumos
  • Energoapgādes uzņēmumu dibināšana un palīdzība nepieciešamo licenču saņemšanā
  • Energoresursu pieslēgumu un piegādes līgumu sagatavošana
  • Konsultācijas energoefektivitātes projektu realizācijas jautājumos
  • Konsultācijas enerģētikas un infrastruktūras projektu jautājumos
  • Licencēšanas un koncesijas līgumu sagatavošana
  • Atjaunojamās enerģijas projekta dokumentāciju izstrāde
  • Dokumentācijas sagatavošana starptautiskās tirdzniecības darījumiem
  • Preču pārvadājumu (pa autoceļiem, dzelzceļu, jūru un gaisu) dokumentu sagatavošana
  • Līgumu sagatavošana atbilstoši Incoterms prasībām
  • Pārstāvība jūras, gaisa, dzelzceļa pārvadājuma līgumu un strīdu jautājumos
  • Starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšanas dokumentu sagatavošana
  • Pārstāvība strīdos par preču (kravu) pavadzīmēm
  • Darījumu analīze atbilstoši ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG)
  • Jūras un gaisa kuģu reģistrēšana
  • Jūras un gaisa kuģu iegādes un finansēšanas darījumu dokumentu sagatavošana
  • Jūras un gaisa kuģu apgrūtinājuma (komercķīlu un hipotēkas) dokumentu sagatavošana un reģistrācija
  • Konsultācijas pārvadātāju atbildības jautājumos
  • Pārstāvība uzņēmumu restrukturizācijas, maksātnespējas un pārrobežu maksātnespējas jautājumos
  • Pārstāvība kreditoru sapulcēs un maksātnespējas tiesvedības procesos
  • Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana
  • Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) dokumentācijas sagatavošana
  • Klientu parādu pārstrukturizācijas dokumentu sagatavošana
  • Komercsabiedrību darbības atjaunošanas/sanācijas dokumentu sagatavošana
  • Pārstāvība komercsabiedrību bankrota procedūrā
  • Paredzamo darījumu (kapitāla daļu/akciju, nekustamā īpašuma, vērtspapīru, kustamas mantas, ārvalsts īpašuma iegāde, apvienošanās, uzņēmumu iegāde utt) izpēte saistībā ar piemērojamiem nodokļiem
  • Pastāvīgās pārstāvniecības izveidošanās risku izpēte
  • Pārstāvība strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu
  • Nodokļu administrācijas iestāžu lēmumu apstrīdēšana
  • Pārstāvība tiesvedībā par nodokļu un nodevu uzrēķiniem
  • Nodokļu piemērošanas jautājumi attiecībā uz darījumiem starp saistītajiem uzņēmumiem
  • Konsultācijas nodokļu piemērošanā kredītiestāžu darījumu pārstrukturizācijā
  • Konsultācijas darbinieku un komercsabiedrību vadītāju atlīdzības strukturēšanas jautājumos
  • Konsultācijas farmaceitiskās darbības atļauju saņemšanā
  • Konsultācijas zāļu izmēģinājuma, reklamēšanas, izplatīšanas, importa un eksporta jautājumos un līgumu sagatavošana
  • Konsultācijas zāļu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jautājumos
  • Pārstāvība farmāciju regulējošās institūcijās (Veselības ministrijā, Zāļu valsts aģentūrā)
  • Apdrošināšanas līgumu izstrāde
  • Konsultācijas apdrošināšanas jautājumos