twitter button

Juridiskie pakalpojumi

 • Komercsabiedrību (SIA, akciju sabiedrību, pilnsabiedrību un komandītsabiedrību) dibināšana
 • Dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā (valdes, padomes maiņa, pamatkapitāla palielināšana/ samazināšana, prokūras izdošana)
 • Dalībnieku/akcionāru līgumu sagatavošana
 • Ikdienas darbībā nepieciešamo līgumu sagatavošana:
  • Pirkuma līgumi
  • Darba līgumi
  • Darba koplīgumi
  • Aizdevuma līgumi
  • Hipotēkas līgumi
  • Komercķīlas līgumi
  • Izplatīšanas un piegādes līgumi
  • Franšīzes līgumi
  • Licencēšanas līgumi
  • Uzglabāšanas līgumi
  • Starpniecības līgumi
  • Ārpakalpojumu līgumi utt.
 • Pārstāvība jautājumos saistībā ar valsts, pašvaldību un citu administratīvo iestāžu darbību
 • Komercsabiedrību darbībā nepieciešamo atļauju un licenču saņemšana
 • Konsultācijas darba tiesību jautājumos
 • Konsultācijas darba tiesisko attiecību nodibināšanas un izbeigšanas jautājumos
 • Konsultācijas negodīgas komercprakses jautājumos
 • Komercsabiedrību likvidācija
 • Komercsabiedrību kapitāla daļu/akciju pārdošanas darījumu sagatavošana (ieskaitot pilnas juridiskās un finanšu juridiskās izpētes (due diligence) izpildi, puses pārstāvību sarunās, dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā)
 • Komercsabiedrību kapitāla daļu/akciju opciju līgumu izstrāde
 • Komercsabiedrību dalībnieku/akcionāru līgumu sagatavošana
 • Komercsabiedrību reorganizācijas un apvienošanās dokumentu sagatavošana un reorganizācijas un apvienošanās reģistrācija
 • Komercsabiedrību pārrobežu apvienošanās darījumu dokumentu sagatavošana
 • Aizdevuma līgumu sagatavošana
 • Sindicēto aizdevumu līgumu un ar to saistīto dokumentu sagatavošana
 • Aizdevuma nodrošinājuma dokumentu sagatavošana – komercķīlas, hipotēkas, galvojuma līgumu sagatavošana
 • Vērtspapīru un citu finanšu instrumentu emisijas dokumentu izstrāde
 • Aizdevumu restrukturizācijas pasākumu izpildes dokumentu sagatavošana
 • Cesijas līgumu sagatavošana
 • Vekseļa darījumu sagatavošana
 • Klientu konsultācijas projektu finansēšanas un strukturēto finanšu pakalpojumu, tsk ISDA Master Agreements, jautājumos
 • Dokumentu sagatavošana kredītiestādes dibināšanai un klientu pārstāvība Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK)
 • Pārrobežu darījumu pakalpojumi
 • Komercsabiedrību apvienošanās dokumentu izstrāde
 • Apvienošanās ziņojuma sagatavošana
 • Pārstāvība Konkurences padomē
 • Atļautu horizontālo un vertikālo vienošanās dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība karteļu, aizliegto vienošanos un citu konkurences jautājumu izmeklēšanas lietās
 • Pārstāvība strīdos par negodīgu konkurenci, kas risināmi tiesā
 • Konkurences padomes lēmumu pārsūdzēšana
 • Konsultācijas dominējošā stāvokļa jautājumos
 • Konsultācijas negodīgas konkurences un konkurences tiesību ierobežojumu jautājumos
 • Pārstāvība strīdu risināšanā
 • Mediācijas un citi strīdu alternatīvas risināšanas pakalpojumi
 • Izlīgumu sagatavošana
 • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās Latvijā un ārvalstīs
 • Pārstāvība administratīvajās lietās un civillietās
 • Pārstāvība krimināllietās, kur klients ir cietušais
 • Pārstāvība sadarbībā ar ārvalstu advokātu birojiem šķīrējtiesu procesos, kas norit saskaņā ar ICC, UNCITRAL, ICSID, SCC, LCIA, u.c. šķīrējtiesu noteikumiem
 • Pārstāvība starpvalstu investīciju aizsardzības līgumu ietvaros
 • Nekustamā īpašuma pirkuma/pārdevuma darījumu sagatavošana un izstrāde – juridiskās izpētes (due diligence) veikšana, iespējamo šķēršļu noskaidrošana
 • Darījuma izpēte saistībā ar esošo vai plānoto teritoriālo plānojumu, vides un citām prasībām
 • Nekustamā īpašuma attīstības projektu – rūpniecības projektu, komercprojektu, dzīvojamo projektu u.c. juridiskā apkalpošana
 • Būvniecības uzņēmumu juridiskā apkalpošana
 • Nekustamā īpašuma ideju, skiču un tehnisko projektu dokumentācijas juridiskā ekspertīze
 • Autoruzraudzības līgumu sagatavošana
 • Infrastruktūras projektu juridiskā apkalpošana
 • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, nomas un īres līgumu sagatavošana
 • Nekustamā īpašuma kopīpašnieku vienošanās sagatavošana
 • Servitūtu un citu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu izpēte
 • Līgumu ar arhitektiem sagatavošana
 • Pārstāvība strīdos ar pārvaldes institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem
 • Konsultācijas un atbalsts termiņuzturēšanās atļauju (TUA) saņemšanas jautājumos:
  • TUA saņemšana sakarā ar nekustamā īpašuma iegādi
  • TUA saņemšana sakarā ar uzņēmuma dibināšanu vai citu formu uzņēmējdarbības īstenošanu
  • TUA saņemšana uzņēmumu valdes un padomes locekļiem
  • TUA saņemšana sakarā ar valsts vērtspapīru iegādi vai noguldījumu bankā
  • TUA saņemšana sakarā ar nodarbinātību vai mācībām/ studijām
  • TUA saņemšana sakarā ar ģimenes apvienošanos, un citos gadījumos
 • Konsultācijas un atbalsts jautājumos saistībā ar ES pastāvīgā iedzīvotāja statusa vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas Latvijā saņemšanu
 • Juridiskās palīdzības sniegšana darba devējiem, iekārtojot darbā ārvalstniekus
 • Konsultācijas un atbalsts Latvijas pilsonības saņemšanas jautājumos Latvijas trimdiniekiem un to pēctečiem
 • Preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšana un tālākās uzturēšanas juridiskā apkalpošana
 • Licencēšanas līgumu sagatavošana
 • Pārstāvība Patentu valdē, Apelācijas padomē un tiesā
 • Autortiesību un blakustiesību līgumu izstrāde
 • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs (muitā, policijā) saistībā ar preču viltošanas gadījumiem
 • Intelektuāla īpašuma pirkšanas/pārdošanas darījumu sagatavošana
 • IT franšīzes līgumu izstrāde
 • Konsultācijas fizisko personu datu aizsardzības jautājumos
 • Reklāmas līgumu izstrāde
 • Publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu finansēšanas dokumentu sagatavošana
 • Koncesijas līgumu izstrāde
 • Infrastruktūras projektu dokumentu sagatavošana
 • pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs PPP konkursa procedūras ietvaros
 • Pārstāvība sarunās un PPP līgumu sagatavošanā ar institūcijām Latvijā un ārvalstīs, kas sniedz finansējumu
 • PPP dokumentācijas analīze atbilstoši Latvijas un Eiropas Kopienas regulējumam publiskā iepirkuma jomā, kā arī starptautiskajiem investīciju aizsardzības līgumiem
 • Klientu – pretendentu pārstāvība publiskā iepirkuma jautājumos
 • Sūdzību sagatavošana par publiskā iepirkuma noteikumu pārkāpumiem un pasūtītāja lēmumiem
 • Pārstāvība Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesās
 • Pārstāvība administratīvajos procesos saistībā ar valsts, pašvaldību un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem
 • Pārstāvība strīdos ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru
 • Pārstāvība administratīvajos tiesvedības procesos
 • Iesniegumu un citu dokumentu sagatavošana administratīvajos strīdos
 • Pārstāvība sarunās par administratīvo līgumu noslēgšanu administratīvajos procesos
 • E-biznesa līgumu sagatavošana
 • Telekomunikāciju, mediju un tehnoloģiju ieviešanas līgumu sagatavošana
 • Pārstāvība strīdos ar valsts uzraugošajām iestādēm (Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija)
 • Elektroenerģijas pārdošanas un izplatīšanas līgumu sagatavošana
 • Konsultācijas CO2 emisiju kvotu un to tirdzniecības jautājumos
 • Energoapgādes uzņēmumu dibināšana un palīdzība nepieciešamo licenču saņemšanā
 • Energoresursu pieslēgumu un piegādes līgumu sagatavošana
 • Konsultācijas energoefektivitātes projektu realizācijas jautājumos
 • Konsultācijas enerģētikas un infrastruktūras projektu jautājumos
 • Licencēšanas un koncesijas līgumu sagatavošana
 • Atjaunojamās enerģijas projekta dokumentāciju izstrāde
 • Dokumentācijas sagatavošana starptautiskās tirdzniecības darījumiem
 • Preču pārvadājumu (pa autoceļiem, dzelzceļu, jūru un gaisu) dokumentu sagatavošana
 • Līgumu sagatavošana atbilstoši Incoterms prasībām
 • Pārstāvība jūras, gaisa, dzelzceļa pārvadājuma līgumu un strīdu jautājumos
 • Starptautisko tirdzniecības darījumu finansēšanas dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība strīdos par preču (kravu) pavadzīmēm
 • Darījumu analīze atbilstoši ANO Konvencijai par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem (CISG)
 • Jūras un gaisa kuģu reģistrēšana
 • Jūras un gaisa kuģu iegādes un finansēšanas darījumu dokumentu sagatavošana
 • Jūras un gaisa kuģu apgrūtinājuma (komercķīlu un hipotēkas) dokumentu sagatavošana un reģistrācija
 • Konsultācijas pārvadātāju atbildības jautājumos
 • Pārstāvība uzņēmumu restrukturizācijas, maksātnespējas un pārrobežu maksātnespējas jautājumos
 • Pārstāvība kreditoru sapulcēs un maksātnespējas tiesvedības procesos
 • Maksātnespējas pieteikumu sagatavošana
 • Tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) dokumentācijas sagatavošana
 • Klientu parādu pārstrukturizācijas dokumentu sagatavošana
 • Komercsabiedrību darbības atjaunošanas/sanācijas dokumentu sagatavošana
 • Pārstāvība komercsabiedrību bankrota procedūrā
 • Paredzamo darījumu (kapitāla daļu/akciju, nekustamā īpašuma, vērtspapīru, kustamas mantas, ārvalsts īpašuma iegāde, apvienošanās, uzņēmumu iegāde utt) izpēte saistībā ar piemērojamiem nodokļiem
 • Pastāvīgās pārstāvniecības izveidošanās risku izpēte
 • Pārstāvība strīdos ar Valsts ieņēmumu dienestu
 • Nodokļu administrācijas iestāžu lēmumu apstrīdēšana
 • Pārstāvība tiesvedībā par nodokļu un nodevu uzrēķiniem
 • Nodokļu piemērošanas jautājumi attiecībā uz darījumiem starp saistītajiem uzņēmumiem
 • Konsultācijas nodokļu piemērošanā kredītiestāžu darījumu pārstrukturizācijā
 • Konsultācijas darbinieku un komercsabiedrību vadītāju atlīdzības strukturēšanas jautājumos
 • Konsultācijas farmaceitiskās darbības atļauju saņemšanā
 • Konsultācijas zāļu izmēģinājuma, reklamēšanas, izplatīšanas, importa un eksporta jautājumos un līgumu sagatavošana
 • Konsultācijas zāļu mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības jautājumos
 • Pārstāvība farmāciju regulējošās institūcijās (Veselības ministrijā, Zāļu valsts aģentūrā)
 • Apdrošināšanas līgumu izstrāde
 • Konsultācijas apdrošināšanas jautājumos